Strona korzysta z plików cookies, żeby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze używanie strony oznacza ,że zgadzasz się na ich użycie polityka prywatności

Statut PTCHST - Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Statut Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatotogicznej i lmplantologii w dalszej części zwane Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz m.st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo może powoływać Oddziały Terenowe oraz Komisje.

§ 4

1. Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.
2. Posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS i powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Towarzystwo używa podłużnej pieczęci z napisem:
Polskie Towarzystwo Chirurgii - Szczękowo - Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, Zarząd Główny, Zarząd Oddziału Terenowego w ..........

§ 6

Towarzystwo swoją działalność opiera na pracy członków finansowanej ze składek, darowizn opłat wnoszonych przez członków wspierających.

§ 7

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym zakresie i celach działania.Rozdział II Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem działalności Towarzystwa jest:

a) upowszechnianie najnowszej wiedzy i osiągnięć nauki wśród chirurgów szczękowo-twarzowych i stomatologicznych,
b) udział wykształceniu ustawicznym i specjalistycznym lekarzy, lekarzy dentystów w tym lekarzy specjalistów,
c) integracja zawodowo-naukowa lekarzy zainteresowanych rozwojem chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej,
d) nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i ośrodkami naukowymi klinicznym w kraju i zagranicą,
e) reprezentacja interesów zawodowych i naukowych członków Towarzystwa wobec władz, instytucji i innych organizacji w kraju i zagranicą.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a) współpracę Zarządu Głównego z przewodniczącymi Zarządów Oddziałów Terenowych i Przewodniczącymi komisji,
b) współpracę z nadzorem specjalistycznym, innymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz izbami lekarskimi,
c) współudział w opracowaniu ekspertyz, zakresów wymagań, programów kształcenia przed i podyplomowego,
d) organizowanie wykładów, seminariów, kursów, zjazdów i kongresów celem podnoszenia kwalifikacji członków i szerzenie wiedzy zawodowej,
e) organizowanie zebrań naukowych,
f) organizowanie corocznie lub najrzadziej co 2 lata sympozjów lub zjazdów naukowych
g) współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, związkowymi w sprawach zawodowych swoich członków,
h) podejmowanie i współudział w realizacji inicjatyw mających na celu poszerzenie wiedzy, wymagań zawodowych w chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej,
i) wymianę doświadczeń.Rozdział III Członkowie, prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba, posiadająca dyplom lekarza lub lekarza stomatologa (lekarza dentysty) oraz specjalizację w zakresie chirurgii stomatologicznej lub/ i chirurgii szczękowo-twarzowej, oraz lekarz/lekarz stomatolog odbywający szkolenie specjalistyczne w w/w specjalnościach.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się w drodze uchwały Zarządu Głównego podjętej po złożeniu pisemnej deklaracji wstąpienia do Towarzystwa.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
a) udziału czynnego i biernego w wyborach,
b) udział w zjazdach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo na zasadach określonych przez organizatorów,
c) działania w oddziałach Terenowych i Komisjach,
d) korzystanie ze zniżek w opłatach za udział w zjazdach i zebraniach naukowych, a także poparcia przy uzyskiwaniu stypendiów zagranicznych i wyjazdów szkoleniowych.

§ 13

Członek zwyczajny zobowiązuje się do:
a) przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych i zadań Towarzystwa,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 14

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) pisemnego wniosku członka skierowanego do Zarządu Głównego o skreślenie go z listy członka Towarzystwa,
b) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres powyżej 2 lat
c) wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego z działalności na szkodę przynoszącą ujmę Towarzystwu,
d) skazania przez Sąd Powszechny na utratę praw publicznych,
e) śmierci członka.
2. W przypadkach określonych w ust.1 w lit. b) i d) uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd Główny. Skreślonym przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.

§ 15

1. Członkiem honorowym może zostać tylko osoba fizyczna za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.
2. Zadanie godności członka honorowego odbywa siew drodze zgłaszania wniosku przez Oddział Terenowy, Komisję, grupę członków zwyczajnych liczącą co najmniej 20 osób.
3. Godność nadaje Zarząd główny uchwalą podjętą w głosowaniu tajnym.
4. Członek honorowy, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, jest jednocześnie zwolniony z opłacania składek.
5. Członek nie będący obywatelem polski nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
6. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje w drodze wniosku co najmniej 20 członków Towarzystwa uchwałę podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna w wyniku decyzji Zarządu Głównego opartej o dektarację na okres jednego roku z możliwością odnawiania członkostwa na kolejny rok.
2. Członek wspierający deklaruje i wnosi określoną kwotę lub składkę roczną, albo wzbogaca majątek Towarzystwa nieodpłatnie przekazanym darem majątkowym.
3. Wpływy wnoszone przez członków wspierających, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Towarzystwa.
4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach, konferencjach, zjazdach na zasadach ustalonych przez organizatorów.
5. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego jak i głosu stanowiącego w sprawach dotyczących Towarzystwa.
6. Członkowie wspierający mogą fundować stypendia członkom Towarzystwa w uzgodnieniu z Zarządem Głównym.Rozdział IV Władze Towarzystwa

I. Ogólne

§ 17

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Główny
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
2. Kadencja Władz Towarzystwa, o których mowa w ust. 1, trwa 2 lata.
3. Prezes Zarządu Głównego swojej funkcji nie może pełnić dłużej niż przez dwie kadencje, podobnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Członkowie Towarzystwa swoje funkcje pełnią honorowo.

II. Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Główny co najmniej raz w roku.
2. Walne Zebranie Członków:
a) uchwala główne kierunki działalności Towarzystwa
b) rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c) wybiera prezesa Zarządu Głównego spośród kandydatów przedstawionych przez ustępujący Zarząd Główny, a na wniosek wybranego Prezesa, pozostałych członków Zarządu Głównego,
d) wybiera przewodniczących i członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e) ustala wysokość członkowskiej składki rocznej,
f) podejmuje uchwały w sprawach członkowskich, oraz w sprawie zmian Statutu Towarzystwa,
g) rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie z Towarzystwa,
h) powołuje oddziały terenowe.

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym.
5. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo udziału z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym członkowie wspierający i osoby zaproszone.
6. Termin, miejsce, porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Główny, zawiadamia członków 2 tygodnie przed terminem zebrania.
7. Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej na pisemny wniosek co najmniej dwóch Oddziałów Terenowych.
8. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

III. Zarząd Główny

§ 19

1. Zarząd Główny Składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków. W skład Zarządu wchodzą również Przewodniczący Oddziałów Terenowych Towarzystwa.
2. Kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego mogą zgłaszać ustępującemu Zarządowi Przewodniczący Oddziałów Terenowych oraz grupa 15 członków zwyczajnych. Ze zgłoszonych kandydatur ustępujący Zarząd zestawia listę dla przedstawienia Walnemu Zebraniu. Walne Zebranie może tę listę zmienić lub uzupełnić.
3. Odrębnie wybierany jest Prezes, a następnie na jego wniosek Sekretarz i Skarbnik oraz dwóch członków Zarządu. Wybrany Prezes, zgłaszając kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powinien mieć na uwadze, aby w składzie Zarządu znalazła się osoba pełniąca funkcję Krajowego Specjalisty ds. Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej, o ile jest ona członkiem Stowarzyszenia i wyraża zgodę na kandydowanie do Zarządu.
4. Zasady i tryb wyboru pierwszego Zarządu uchwalają członkowie założyciele, którzy następnie wybierają Prezesa pierwszego Zarządu Głównego, a na jego wniosek pozostałych członków zarządu.

§ 20

Do zadań Zarządu Głównego należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie Towarzystwem zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków, opracowywanie, uchwalanie i realizacja planów działalności merytorycznej i budżetowej,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji stałych i okresowych,
e) rozpatrywanie spraw członkowskich i nadawanie godności członków honorowych,
f) przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Członków i Zjazdów Naukowych,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
h) powoływania przedstawiciela Towarzystwa do Towarzystw i organizacji międzynarodowych,
i) przygotowywanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
j) zatwierdzenie sprawozdań przedstawianych przez Przewodniczących Zarządów Terenowych,
k) przyznawanie określonych składników majątkowych do dyspozycji Zarządów Oddziałów Terenowych.

§ 21

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, przy równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego.
2. Zarząd Główny może uzupełnić swój skład osobowy w przypadku rezygnacji lub śmierci członka w czasie kadencji, jednak nie więcej niż do 1/2 składu. Ubytek większej liczby członków wymaga zwołania Walnego Zebrania Członków i przeprowadzenia wyborów.

IV. Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób (przewodniczącego i 2 członków) wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Kandydatów na przewodniczącego i członków Komisji może zgłosić grupa 15 członków zwyczajnych Towarzystwa. Gł osowanie odbywa się na każdego kandydata ze wskazaniem funkcji z osobna.
3. Zasady i tryb wyboru Komisji pierwszej kadencji uchwalają członkowie założyciele,
którzy następnie wybierają przewodniczącego członków Komisji.
4. Zmniejszenie składu osobowego do 1/2 w składzie Komisji rewizyjnej uzupełniane są w trybie jak przewidziano dla Zarządu Głównego w § 21 ust.2.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
6. Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa, w tym działalności finansowej, celowości, rzetelności i gospodarności.
7. Komisja występuje do Zarządu Głównego z wnioskami.
8. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek mogą brać udziat w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
9. Sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.

V. Sąd Koleżeński

§ 23

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób (przewodniczącego i 2 członków) wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Kandydatów na przewodniczącego i członków Sądu może zgłosić grupa 15 członków zwyczajnych Towarzystwa. Głosowanie odbywa się na każdego kandydata ze wskazaniem funkcji z osobna.
3. Zmniejszenie składu Sądu Koleżeńskiego do 1/2 uzupełniane są w trybie jaki przewidziano dla Zarządu Głównego w §21 ust. 2.
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Sądu.
5. Sąd Koleżeński sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.

§ 24

1. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów wynikłych pomiędzy członkami oraz działań przynoszących ujmę lub szkodę Towarzystwu.
2. Karami orzekanymi przez sąd są:
a) upomnienie
b) nagana
c) skreślenie z listy członków
3. Od orzeczenia Sądu przysługuje Członkom prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Rozdział V Oddziały Terenowe Towarzystwa

§ 25

1. Oddziały Terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Obszar działalności Oddziału i jego siedzibę określa Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Oddział Terenowy nie może liczyć mniej niż 20 członków zwyczajnych.
4. Fundusze Oddziału stanowi dotacja Zarządu Głównego.

§ 26

Władzami Oddziału Terenowego są:
a) Zebranie Członków Oddziału
b) Zarząd Oddziału

§ 27

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału co 4 lata lub na wniosek Zarządu Głównego. Na wniosek pisemny 1/3 członków Oddziału, może być zwołane Nadzwyczajne Zebranie Członków 0ddziału.
2. Zgromadzenie uchwala kierunek działalności merytorycznej, finansowej i rzeczowej zgodnie z postanowieniem Statutu Towarzystwa i uchwałami Zarządu Głównego.
3. Wybiera i odwołuje członków Zarządu Oddziału.
4. Zebranie działa zgodnie z zasadami Statutu i podejmuje uchwały w trybie określonym dla Walnego Zebrania Członków.

§ 28

1. Zarząd Oddziału Terenowego składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych zwykłą większością głosów przez Zebrania Członków Oddziału na kadencji 4 lat.
2. Zarząd Oddziału Terenowego:
a) reprezentuje Oddział Towarzystwa,
b) przygotowuje wnioski o przyjęciu w poczet członków lub o ustaniu członkostwa i przedstawia je Głównemu Zarządowi,
c) zarządza majątkiem Towarzystwa zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez Zarząd Główny,
d) składa Zarządowi Głównemu okresowe sprawozdania co najmniej 1 raz w roku.
3. Do działań Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy S 21 Statutu.Rozdział VI Komisje Towarzystwa

§ 29

Zarząd Główny może powoływać Komisje stałe i okresowe.

§ 30

Zakres działania Komisji, ich skład oraz regulamin określi Zarząd Główny odrębną uchwałą.Rozdział VII Majątek i Fundusze Towarzystwa

§ 31

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

Na fundusze Towarzystwa składają się:
a) składki członkowskie,
b) wpływy z nieruchomości i ruchomości,
c) dotacje, spadki i zapisy,
d) wpływy z uczestnictwa w zjazdach, imprezach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
e) wpływy przekazane przez członków wspierających.

§ 33

Do reprezentowania Towarzystwa upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, z tym że do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych wymagane jest łącznie działanie Prezesa lub upoważnionego przez niego innego członka Zarządu oraz Skarbnika.Rozdział VIII Zmiana Statusu i Rozwiązanie Towarzystwa

§ 34

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu określa cel i sposób rozdysponowania majątku Towarzystwa.